Forums

Forums (http://www.rottourthai2.com/index.php)
-   สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถทัวร์ (http://www.rottourthai2.com/forumdisplay.php?f=12)
-   -   การลดหย่อนค่าโดยสารสำหรับผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำ ทาง (รถทัวร์) ตามมาตรฐาน บขส. ครับ (http://www.rottourthai2.com/showthread.php?t=4658)

Godzela 03-08-2010 09:17 AM

การลดหย่อนค่าโดยสารสำหรับผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำ ทาง (รถทัวร์) ตามมาตรฐาน บขส. ครับ
 
เงื่อนไขการลดหย่อนค่าโดยสาร
(สำหรับเส้นทางที่มีระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร)


<TABLE class=inputText9Serach3 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=500 align=center border=0><TBODY><TR><TD height=100> ก. บุคคลต่อไปนี้ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร
1. นักเรียนในเครื่องแบบตั้งแต่ชั้น ม.3 ลงมา เสียค่าโดยสาร 1 ใน 3 โดยซื้อบัตรเดือนในอัตราค่าโดยสารเที่ยวเดียวคูณด้วย 44 สำหรับการโดยสารที่ไม่รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์ หรือคูณด้วย 52 สำหรับการโดยสารที่ไม่รวมวันอาทิตย์ ไป 1 เที่ยวและกลับ 1 เที่ยวต่อวัน เศษของเดือนให้คำนวณตามส่วน

2. นักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.4 ขึ้นไป นิสิต นักศึกษาในเครื่องแบบ หรือแสดงบัตรประจำตัวเสียค่าโดยสาร 2 ใน 3 โดยซื้อบัตรเดือนในอัตราค่าโดยสารเที่ยวเดียวคูณด้วย 44 หรือ 52 แล้วแต่กรณี ใช้โดยสารไป 1 เที่ยว กลับ 1 เที่ยวต่อวัน เศษของเดือนให้คำนวณตามส่วน

3. ทหาร ตำรวจ ในเครื่องแบบเสียค่าโดยสาร 1 ใน 3

4. ผู้ซื้อตั๋วไปกลับภายใน 7 วัน ใช้เฉพาะการโดยสารระยะไกล ซึ่งค่าโดยสารเที่ยวเดียวไม่ต่ำกว่า 5 บาท ลดค่าโดยสารให้ร้อยละ 10 ของค่าโดยสารเต็มราคา เศษของค่าโดยสารที่ไม่ครบบาทให้ปัดขึ้นเป็น 1 บาท

5. ผู้ซื้อบัตรเดือนลดราคาค่าโดยสารให้ร้อยละ 20 ของค่าโดยสารเที่ยวเดียวคูณด้วย 44 สำหรับการโดยสารที่ไม่รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์ หรือคูณด้วย 52 สำหรับการโดยสารที่ไม่รวมวันอาทิตย์ เศษของค่าโดยสารที่ไม่ครบบาทให้ปัดขึ้นเป็น 1 บาท

6. พระภิกษุ สามเณร และเด็ก ที่มีความสูงไม่เกิน 130 ซม. เสียค่าโดยสารครึ่งราคา

7. คนตาบอดที่มีหนังสือรับรองจากสมาคมคนตามบอด เสียค่าโดยสารครึ่งราคา

8. ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีระเบียบระบ ุไว้ว่า มีสิทธิได้รับการลดค่าโดยสารประจำทางครึ่งราคา เสียค่าโดยสารครึ่งราคา ประกอบด้วย
- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท
- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญงานพระราชทานสงครามในทวีปยุ โรป
- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญราชทานการชายแดน
- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชน
- ผู้ถือบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 บัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4 สำหรับผู้ถือบัตรและสมุดคู่มือต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาเฉพาะการโ ดยสารรถโดยสารประจำทางของ บขส. และรถร่วมบริการเท่านั้น
- ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1
- ผู้ถือสมุดคู่มือประจำตัวครอบครัวทหารและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติราชการสนามกรณีไปทำการรบในงานพระราชสงคราม ในทวีปยุโรปกรณีพิพาทกับอินโดจีนกรณีสงครามมหาเอเชีย บูรพา กรณีสงครามเกาหลีและกรณีสงครามเวียดนาม
- ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบั ตรชั้นที่ 1

9. พนักงานของผู้ประกอบการขนส่งโดยแสดงบัตรประจำตัว เสียค่าโดยสารครึ่งราคา

ข. บุคคลต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร


1. ผู้ตรวจการ
2. ผู้ถือบัตรอนุญาตของผู้ประกอบการขนส่ง

</TD></TR></TBODY></TABLE>

BB 436 03-08-2010 09:19 AM

ชัดเจนครับท่านประธาน :?

Godzela 03-08-2010 09:19 AM

การลดหย่อนค่าโดยสาร
(สำหรับเส้นทางที่มีระยะทางเกิน 100 กิโลเมตร)


ก. บุคคลต่อไปนี้ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร

1. นักเรียนในเครื่องแบบตั้งแต่ชั้น ม.3 ลงมา
2. พระภิกษุ สามเณร
3. เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 130 ซม.
4. คนตาบอดที่มีหนังสือรับรองจากสมาคมคนตาบอด
5. ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีระเบียบระบ ุไว้ว่ามีสิทธิได้รับการลดค่าโดยสารประจำทางครึ่งราค าเสียค่าโดยสาร ครึ่งราคา ประกอบด้วย
- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท
- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญงานพระราชทานสงครามในทวีปยุ โรป
- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญราชทานการชายแดน
- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชน
- ผู้ถือบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 บัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4 สำหรับผู้ถือบัตรและสมุดคู่มือต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาเฉพาะการโ ดยสารรถโดยสารประจำทางของ บขส. และรถร่วมบริการเท่านั้น
- ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1
- ผู้ถือสมุดคู่มือประจำตัวครอบครัวทหาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการสนามกรณีไปทำการรบในงานพ ระราชสงครามในทวีปยุโรป กรณีพิพาทกับอินโดจีนกรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา กรณีสงครามเกาหลี และกรณีสงครามเวียดนาม
- ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1
6. พนักงานของผู้ประกอบการขนส่งโดย

ข. ทหาร ตำรวจ ในเครื่องแบบ เสียค่าโดยสาร 1 ใน 3

ค. ผู้ซื้อตั๋วไปกลับภายใน 7 วัน ใช้เฉพาะการโดยสารระยะไกล ซึ่งค่าโดยสารเที่ยวเดียวไม่ต่ำกว่า 5 บาท ลดค่าโดยสารให้ร้อยละ 10 ของค่าโดยสารเต็มราคา เศษของค่าโดยสารที่ไม่ครบบาทให้ปัดขึ้นเป็น 1 บาท

ง. ผู้ซื้อบัตรเดือน
ลดค่าโดยสารให้ร้อยละ 20 ของค่าโดยสารเที่ยวเดียวคูณด้วย 44 สำหรับ การโดยสารที่ไม่รวมวันเสาร์ และวันอาทิตย์ หรือคูณด้วย 52 สำหรับการโดยสารที่ไม่รวมวันอาทิตย์ เศษของค่าโดยสารที่ไม่ครบบาทให้ปัดขึ้นเป็น 1 บาท

จ. บุคคลต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร
1. ผู้ตรวจการ
2. ผู้ถือบัตรอนุญาตของผู้ประกอบการขนส่ง

Godzela 03-08-2010 09:24 AM

การลดหย่อนค่าโดยสารให้แก่ผู้สูงอายุ

ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พุทธศักราช 2546 และประกาศกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547 เรื่องให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในส่วนที่เกี ่ยวกับการขนส่งสาธารณะ และมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549

บริษัทขนส่ง จำกัด จึงขอประกาศลดหย่อนค่าโดยสารให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอา ยุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปร้อยละ 50 ของราคาค่าโดยสาร (ลดเฉพาะค่าโดยสารไม่ลดค่าธรรมเนียม) ที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 เฉพาะรถโดยสารของบริษัทขนส่ง จำกัด เท่านั้น โดยให้ผู้สูงอายุแสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานจำหน่ายต ั๋ว ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2549

Godzela 03-08-2010 09:27 AM

สมนาคุณผู้โดยสารเดินทางสิบเที่ยวฟรีหนึ่งเที่ยว


บริษัทขนส่ง จำกัด จัดกิจกรรมสมนาคุณผู้โดยสารที่ใช้บริการเฉพาะรถของบร ิษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) ประเภทมาตรฐาน 1 (ก) วี.ไอ.พี. 24 ที่นั่ง รถปรับอากาศชั้น 1 มาตรฐาน 1 (ข) 40 ที่นั่ง และมาตรฐาน 1 (พ) 32 ที่นั่ง ทุกเส้นทางทั่วประเทศ โดยสะสมเดินทาง จำนวน 10 ใบ สามารถนำมาแลกเป็นตั๋วอภินันทนาการได้จำนวน 1 ใบ ผู้โดยสารสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ไม่ต้องนำบัตรรับประทานอาหารมาแสดง) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นของผู้โดยสารชื่อเดียวกัน
2. ต้องเป็นตั๋วโดยสารในเส้นทางเดียวกัน
3. ต้องเป็นรถมาตรฐานเดียวกัน
4. ต้องเป็นตั๋วราคาเดียวกัน

สำหรับตั๋วอภินันทนาการที่ให้กับผู้โดยสารไปแล้วนั้น จะทำการประทับตรายางคำว่า "ตั๋วอภินันทนาการ" โดยตั๋วอภินันทนาการดังกล่าว ไม่สามารถนำกลับมาสะสมเพื่อแลกเป็นตั๋วอภินันทนาการใ หม่ได้

ช้อปเปอร์476 03-09-2010 12:15 AM

รับทราบครับท่าน...:)

โกโก้ 03-10-2010 07:17 PM

ได้ความรู้มากมายครับ

ลูกแก้ววิเศษ 06-02-2010 05:14 PM

ชัดเจนครับบบบบบบบบบบบ

BTMCTLA 06-02-2010 05:37 PM


ขอเพิ่มเติม
ตั๋ว 10 ใบ แลกฟรี 1 ใบ
-ชื่อผู้โดยสารคนเดียวกัน
-มาตรฐานเดียวกัน ถ้าเป็นคนละมาตรฐาน เช่น 9 ใบเป็นมาตรฐาน ก. อีก 1 ใบเป็นมาตรฐาน ข. จะแลกได้เป็นมาตรฐาน ข.
-เส้นทางเดียวกันคือ สายการเดินรถต้องเหมือนกันทั้ง 10 ใบ เช่น ต้นทางกรุงเทพ ปลายทางสตูล มี 2 สายคือ 984 และ 988 ถ้าสะสมเป็นสาย 988 พัทลุง-สตูล ต้องเป็น 988 ทั้ง 10 ใบ จะมีสาย 984 ตรัง-สตูล มาปนไม่ได้
-ในตั๋วที่สะสม 10 ใบนั้น ต้องวันที่และเวลาเดินทางซ้ำกันไม่ได้ เช่น ซื้อตั๋วไปเลย 2 ใบ ในวันที่ 31 ธ.ค.55 เวลา 23.45 น ใช้ชื่อผู้โดยสารคนเดียวกันทั้ง 2 ใบ จะนำทั้ง 2 ใบนั้นมาสะสมไม่ได้ สามารถนำตั๋วมาสะสมได้เพียง 1 ใบ
-สำหรับผู้โดยสารที่ใช้สิทธิลดค่าโดยสารครึ่งราคา ตั๋วที่สะสมทั้ง 10 ใบ ต้องเป็นสิทธิลดค่าโดยสารประเภทเดียวกันทั้ง 10 ใบ เช่น ใช้สิทธิสูงอายุก็ต้องสูงอายุทั้ง 10 ใบ เผื่อพนักงานจำหน่ายตั๋วคลิ๊กส่วนลดผิดเป็นประเภทอื่ น


:)

คนไทยรักกัน 08-18-2010 03:20 PM

:confused:


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:08 AM

Powered by vBulletin รุ่น 3.6.8 Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd.