Forums

Forums (http://www.rottourthai2.com/index.php)
-   บริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการเส้นทางภาคใต้ (http://www.rottourthai2.com/forumdisplay.php?f=20)
-   -   กลุ่มภูเขาหญ้าเดินรถ 64 ระนอง (ป.2) (http://www.rottourthai2.com/showthread.php?t=11937)

taktorlove34 04-10-2012 12:15 PM

กลุ่มภูเขาหญ้าเดินรถ 64 ระนอง (ป.2)
 
กลุ่มภูเขาหญ้าเดินรถ 64 ระนอง (ป.2)
GROUP PHUKHAOYA DERNROD


-ภาคใต้ (สถานีขนส่งสายใต้ใหม่) **ชั้น 2**
ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 18

>>เบอร์โทรตามส่วนภูมิภาค<<
"ภาคใต้"


>>มาตรฐานรถโดยสารที่ให้บริการ (Standard)<<
ปรับอากาศชั้น 2 (Air Conditioned 2)

ม.2 ชั้นเดียว 47 ที่นั่ง


>>เส้นทางรถโดยสารที่ให้บริการ (Route)<<
รถประจำทางหมวด 2

สาย 64 กรุงเทพฯ-ระนอง Bkk-Ranong

taktorlove34 05-24-2012 11:53 AM

ตารางเวลาเดินรถ
สาย 64 กรุงเทพฯ-ระนอง
เที่ยวที่ 1 05.00
เที่ยวที่ 2 07.00
เที่ยวที่ 3 09.00
เที่ยวที่ 4 10.30
เที่ยวที่ 5 13.30
เที่ยวที่ 6 15.30
เที่ยวที่ 7 16.30
เที่ยวที่ 8 17.30
เที่ยวที่ 9 19.00
เที่ยวที่ 10 20.00


ใช้เส้นทาง จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ชุมพร อ.กระบุรี จ.ระนอง

taktorlove34 11-06-2013 01:16 PM

รูปรถโดยสาร
สาย64 กรุงเทพฯ - ชุมพร - ระนอง
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:44 PM

Powered by vBulletin รุ่น 3.6.8 Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd.